Regulamin

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez przedsiębiorcę Pawła Kamińskiego (NIP: 865 – 240 – 21- 02, ul. PCK 6/28, 37-450 Stalowa Wola) - zwany dalej jako Sprzedający) przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem JO-LI.PL („Sklep”). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet) w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem Sklepu a Sprzedającym.
 3. Regulamin Sklepu JO- LI określa m.in. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży towarów na odległość, procedurę reklamacji, zasady skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
 5. Na stronie Sklepu Klient przed wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami:
  a) identyfikującymi Sprzedającego (firma, adres, numer telefonu, adres email, nip) – zakładka KONTAKT,

  b) stanowiącymi opis oferowanych do sprzedaży towarów (zakładka OPIS PRODUKTU),
  c) dotyczącymi sposobu i terminu zapłaty (zakładka SPOSÓB PŁATNOŚCI),
  d) dotyczącymi dostępnych sposobów i terminów dostawy (zakładka SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAW),
  e) dotyczącymi łącznej ceny za towar m.in. z uwzględnieniem ceny stanowiącej koszt jego dostarczenia oraz  z uwzględnieniem należnych podatków (zakładka OPIS PRODUKTU),
  f) dotyczącymi procedury rozpatrywania reklamacji w tym adresem, na który takie reklamacje należy składać (zakładka REKLAMACJE i ZWROTY),
  g) dotyczącymi procedury (sposobu i terminu) odstąpienia od umowy (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY),
  h) kosztach zwrotu rzeczy, w tym kosztach zwrotu rzeczy które ponosi Klient (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY).
  Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Sprzedającym.
 3. Sprzedający wyda Klientowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
  Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

III. Zamówienia towaru

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.JO-LI.PL
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.
 3. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów i zapłać” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu.
 10. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. Sposoby płatności

 1. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzyma również informację dotyczącą kosztów wybranego sposobu dostawy produktu.
 2. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
  a) gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
  b) przelewem bankowym na rachunek Sklepu w Nest Banku 18 1870 1045 2078 1046 6979 0001 (w tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia),
  c) przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
 3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Sprzedający zastrzega, że prowadzone w Sklepie akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.

V. Sposoby, terminy i koszty dostaw

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską lub przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o. Opłaty za dostawę produktów są podawane każdorazowo w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PRZELEWY24.PL, bądź zwykłym przelewem internetowym).
 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub ubezpieczoną przesyłką „Paczkomaty InPost”. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy towarów.
 5. Zamówienia o wartości powyżej 1000,00 (słownie: tysiąc złotych) wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów wynoszą:
  przesyłka kurierska (waga do 1 kg) – 13,99 zł brutto,
  paczkomat (do 25 kg) – 9,26 zł brutto,
 6. Z zastrzeżeniem ustępu powyżej koszt dostawy ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).

VI. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy), opcja darmowego zwrotu(paczkomaty),

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. 
 2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu (wzór formularza odstąpienia do pobrania tutaj – formularz ten musi być podpisany przez Klienta) od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument będący dowodem sprzedaży (faktura VAT). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy Klient określił indywidualne właściwości towaru w złożonym przez niego zamównienu lub też właściwości towaru zostały ściśle związane z jego osobą (np. produkt uszyty na wymiar);
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać na adres: butik@jo-li.pl (wzór oświadczenia o odstąpieniu do pobrania);
 4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez Klienta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego – Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Klient może skorzystać z uruchomionej przez Sprzedającego specjalnej opcji darmowego zwrotu towaru przy wykorzystaniu paczkomatów Inpost. W tym celu Klient wybiera z listy sklepów internetowych na stronie www.szybkiezwroty.pl  sklep JO-LI, w którym chce zwrócić towar, a następnie postępuje zgodnie z udostępnioną tam procedurą, której zakończeniem jest bezpłatne dla Klienta nadanie zwracanego towaru do dowolnie przez niego wybranego paczkomatu Inpost.

VII. Reklamacja

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Paweł Kamiński BUTIK JO-LI ul. Ludwika Rydygiera 15a/162, 01-793 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 5. Klient wysyła towar reklamowany towar na swój koszt i ryzyko.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. Reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem kuriera dane osobowe będą przetwarzane przez R2G Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa i Jana Rostafiańskich 4.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
 6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

Opublikowano  05.12.2014 roku

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl